zOUT OF STOCKz - YELLOW ANACONDA, PATTERNLESS - Eunectes notaeus, 2020 FEMALE