YELLOW ANACONDA - Eunectes notaeus, 2019 FEMALE #2