BURMESE PYTHON - PEARL, CB 2019 FEMALE, Python bivittatus