zOUT OF STOCKz - PASTEL BALL PYTHON - 2020 CB FEMALE #2, Python regius