LEOPARD ENCHI SPIDER BALL PYTHON - Python regius, CB 2019 FEMALE