Dendrobates tinctorius 'Leucomelas' "Fine Spot Bumble Bee"