Python regius 'Ball Python' Mystic Het. Hypo Female