Python regius 'Ball Python' 2022 Pastel Mojave 100% Het Hypo Female