BEARDED DRAGONS, CB HYPO TRANSLUCENT Juvie - Pogona vitticeps